Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vides Rippades A Italia des dels anys 70 fin avui

Antonella Betti
pubblicato da youcanprint

Prezzo online:
0,00

Uns 40.000 nens es van veure obligats a deixar les seves famílies. Ningú no és immune d'aquesta matança i de la destrucció que s'ha d'aturar. L'Emma i els seus germans segueixen sent els autors de tot això, mentre que el sistema manté el so màxim de silenci per evitar que el sistema de la màquina s'estavelli i interrompi la captura de la víctima. Els nens no són caixers automàtics, però són nens (han de ser tractats com a persones i no com a objectes) i tenen dret a créixer a les seves famílies. És hora de dir prou sobre la matança de nens, tant si han estat posats en règim d'acolliment familiar i / o en adopció, com si es tractessin en una casa d'acolliment o simplement que la família els hagi transferit per motius trivials.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Youcanprint

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/02/2021

Lingua Catalano

EAN-13 9788831690911

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vides Rippades A Italia des dels anys 70 fin avui"

Vides Rippades A Italia des dels anys 70 fin avui
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima