Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Villa Elbstrand

Charlotte Jacobi
pubblicato da People'sPress

Prezzo online:
23,49
24,73
-5 %
24,73

Det 20. arhundredes dramatiske begivenheder skaber bølgegang for den hamborgske rederifamilie Nieland og deres tjenestefolk i Villa Elbstrand. Men midt i krigstiderne spirer kærligheden og habet om forandring. Nordtyskland, 1912. Som datter af en malkekarl har Sofie Brix ikke udsigt til mange muligheder i livet. Men da hun redder den velhavende rederiarving Anna Nieland ud af Lyksborgs brændende strandhotel, opstar et nært venskab. To ar senere bliver Sofie tilbudt ansættelse som selskabsdame for Anna i Villa Elbstrand i Hamborg. I villaen hersker en streng hierarkisk orden, og Sofie kæmper med at finde sin plads mellem overklassefamilien og deres tjenestefolk. Til Sofies store overraskelse virker Annas bror, Burkhard, pludselig meget imødekommende ... Da Første Verdenskrig bryder ud, ændrer situationen sig brat for det succesrige rederidynasti. Mens en voksende patriotisme driver mændene i krig, star kvinderne over for større prøvelser end nogensinde før. Anna ma træde til i familiefirmaet, og Sofie melder sig som sygeplejerske pa et hospitalsskib. Villa Elbstrand er første bind i trilogien.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa » Narrativa d'ambientazione storica , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa » Romanzi rosa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore People'spress

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/02/2024

Lingua Danese

EAN-13 9788775937646

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Villa Elbstrand"

Villa Elbstrand
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima