Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vint-i-quatre hores en la vida d'una dona

Stefan Zweig
pubblicato da Quaderns Crema

Prezzo online:
5,49

"No troba doncs odiós o menyspreable que una dona abandoni el seu marit i les seves dues filles per seguir un home qualsevol del qual no en sap res, ni tan sols si és digne del seu amor? Pot realment excusar una conducta tan irreflexiva i lleu en una dona que ja no és cap joveneta i que tan sols per amor a les seves filles s'hauria d'haver preocupat de la pròpia dignitat?". "Una joia més de Zweig. El debat de fons té a veure amb la capacitat i la legitimitat de canviar de vida, amb el dret de donar-nos una segona oportunitat, d'esborrar-ho tot i tornar a començar". Ignasi Aragay, Ara

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Quaderns Crema

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/03/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788477276326

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vint-i-quatre hores en la vida d'una dona"

Vint-i-quatre hores en la vida d
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima