Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Válás? Budán? Ilyesmi csak másokkal fordul el. Az egyik eset mégis szokatlanul közelrl érinti a válóperes bíró elzárkózó, de sikeresnek mondható életét és családi körét: egy iskolatárs és egy futó leányismers házassága jutott válságba. A tárgyalás eltti éjjel megrendít esemény játszódik le a felek budai otthonában, s ennek különös megvilágításában három ember kapcsolatának addig rejtett dimenziói tárulnak fel. A család biztonságát veszélyeztet személyes érzelmek fordulatokban gazdag, drámai erej, szinte filmszer történetét Márai elegáns, lélektani árnyalatokban gazdag stílusa hatja át.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632272467

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Válás Budán"

Válás Budán
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima