Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Voldria que el meu cos es fongués amb el teu

Àlex Reig
pubblicato da 3i4 edicions

Prezzo online:
4,49

Voldria que el meu cos es fongués amb el teu és el seu tercer poemari i el punt de partida d'una trilogia poètica. "T'adoro fins l'esquelet", o, "no hi havia en València dos amants com nosaltres": els poemes de Voldria que el meu cos es fongués amb el teu són l'última demanda de l'amant després de que l'amor hagi desaparegut. El refugi de la paraula davant de la impotència del record. El dret dels enamorats. Es una cançó, una dedicatòria, un cant que aspira unívocament a ser gest ; a fondre's amb el cos de l'amant perduda. També és una memòria de l'amor que se'n va i de la carn viva.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore 3i4 Edicions

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/07/2016

Lingua Catalano

EAN-13 9788416789313

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Voldria que el meu cos es fongués amb el teu"

Voldria que el meu cos es fongués amb el teu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima