Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vormen van zelfsturing

Astrid Vermeer - Ben Wenting
pubblicato da Koninklijke Boom Uitgevers

Prezzo online:
0,00

In de praktijk blijken niet alle organisaties geschikt om te worden ingericht met volledig zelfsturende teams. Bovendien krijgen managers vaak te weinig handvatten om zelfsturing te realiseren, waardoor de mogelijkheden voor teams om zelfsturend te werken stagneren. En dat is jammer, omdat meer autonomie veel positieve effecten heeft.

Hoe realiseer je meer zelfsturing in een vorm die werkbaar is en aansluit bij de heersende dynamiek binnen je organisatie? In Vormen van zelfsturing lees je hoe en met welke direct toepasbare hulpmiddelen vormen van zelfsturing wél succesvol gerealiseerd kunnen worden, ook in een hiërarchische setting. Ook krijg je tips voor het aansturen en coachen van zelfsturende teams. Met de Oplossingsgerichte Interactie Methode (OIM®) kun je de ontwikkeling naar meer autonomie in teams ondersteunen.

Het boek is onmisbaar voor bestuurders, managers en adviseurs die zelfsturende principes willen toepassen in hun organisatie.

Astrid Vermeer en Ben Wenting vormen sinds 1981 samen de directie van het Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken. Al decennialang adviseren ze MT's, trainen ze teamcoaches en coachen ze teams bij het inrichten van (meer) zelfsturing.

Eerdere publicaties van hun hand zijn Zelfsturende teams in de praktijk, Coachen van zelfsturende teams, hoe doe je dat? en Zelfsturing, hoe het wél werkt (alle drie verschenen in meerdere talen).

boom.nl

boommanagement.nl

Dettagli down

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Impresa: responsabilità e corporate governance » Tecniche di management

Editore Koninklijke Boom Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/02/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789024463091

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vormen van zelfsturing"

Vormen van zelfsturing
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima