Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

We weten hoe het moet

Annette Kehnel
pubblicato da Atlas Contact, Uitgeverij

Prezzo online:
14,99

Om de wereld van morgen mogelijk te maken, moeten we naar het verleden kijken. Ons economisch denken over consumptie en winst dateert uit de negentiende en twintigste eeuw en voldoet niet meer voor de huidige tijd. Gelukkig ligt een andere visie om de hoek: die van ons eigen verleden. Historica Annette Kehnel maakt aan de hand van levendig vertelde voorbeelden duidelijk dat we in de Middeleeuwen suggesties voor onze toekomst vinden die verder gaan dan het najagen van winst en eigenbelang. Renaissance-architecten recycleden bouwmaterialen, voor de brug in Avignon werd crowdfunding ingezet en reparatiemarkten in Frankfurt zorgden voor een werkelijk circulaire economie. We weten hoe het moet staat vol met verhalen over delen, ruilen en duurzame handel: het is een reis naar ons verleden die je inspireert om te veranderen.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia militare » Periodi storici » Storia medievale » Storia sociale e culturale , Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Storia del lavoro e dei sindacati

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/11/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789045049205

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "We weten hoe het moet"

We weten hoe het moet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima