Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wie zonder zonde is

Bo Svernstrom
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
7,99

**** De Telegraaf.

Als elfjarige vermoordde Robert Lindström zijn speelkameraadje met een blok beton. Ondanks het technische bewijs dat er werd gevonden, kwam het vanwege zijn leeftijd nooit tot een veroordeling. Als volwassene leidt Robert een teruggetrokken bestaan, totdat hij een verontrustend telefoontje krijgt van een journaliste die een boek schrijft over de zaak. Ze beweert dat Robert onschuldig is. Maar waarom blijft hij dan volhouden dat hij het gedaan heeft?
Tegelijkertijd wordt er in Roberts oude woonwijk in Stockholm een meisje vermoord. Alles doet denken aan de omstandigheden van toen. Daarmee is de jacht op de waarheid geopend: journaliste Lexa, rechercheur Carl Edson en Robert zelf duiken op de zaak. Is Robert onschuldig en loopt de moordenaar nog vrij rond? Of heeft Robert wederom toegeslagen?

`De Nederlandse titel vooronderstelt op welhaast Bijbelse wijze dat niemand zonder zonde is, en dat maakt dit boek tot zo'n keiharde `pageturner'.' **** De Telegraaf

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/04/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789402759464

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wie zonder zonde is"

Wie zonder zonde is
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima