Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Büyük antik felsefe uzman Pierre Hadot, bu küçük ama derin kitapta Wittgenstein ile ilgili birbiri içine geçen üç felsefi hikâye sunmaktadr okuyucuya: ilkin, Wittgenstein felsefesinin neredeyse hiç bilinmedii bir dönemde, onun dile getirdii yepyeni bir anlayn bir filozofun düünce güzergâhnda oynad belirleyici rol ve bu kefin yaratt açlmlar. kinci olarak, gerek dünya felsefe tarihi içindeki yeri, gerekse yüzylmzn düünce ikliminde yaratt etkisi tartlmaz derecede önemli olan bu büyük filozofun devrimci boyutu... Nihayet ve belki de en önemlisi, Wittgenstein'm birbirinden farkl olan ama birbirini tamamlayan iki ayr dönemindeki tezlerinin son derece Özetleyici ve anlalrbir izah.
Tractatus Logico Philosphicus'a hasredilen ilk iki metin, Wittgenstien'n dile getirdii "Dil içinde ifade edilen, dil ile ifade edilemez" formülünden hareketle, söze smayan üzerine bir düünüm gelitirir. Wittgenstein'n ikinci dönem düüncesini temsil eden Felsefi Soruturmalar' konu alan son iki makale ise, bu metinde açk ifadesini bulan devrimci dil teorisinin dil ve düünce anlaymzda yaratt büyük etkiler üzerine odaklanr: dil oyunlar mefhumu ve yaam biçimi anlay Hadot'yu felsefî söylemin doas üzerine düünmeye götürür. levi nesneleri göstermek ve düüncelere tercüman olmak olan bir dil yoktur, ama baka eyler arasnda, dinleyici üzerinde bir etki yaratmaya yönelik dil oyunlar vardr... Felsefi dil belli bir etkinlik perspektifi içinde "ruhsal bir talim" olarak anlalmaldr.
Daha önemlisi, felsefi söylem belli bir yaam tarznn seçiminden bamsz salt teorik bir etkinlik deildir. Aksine söz ve eylem, felsefi söylem ve filozofça yaam, birbirinden ayrlmaz tamamlayc bir bütündür. Ve felsefe hayretle balar: "Dünyann nasl olduu deildir gizemli olan, olmasdr."...Wittgenstein'n analitik-pozitivist düüncesinin Ötesinde mistik olana dair getirdii açlma kulak vermek isteyenler için...

nce Kapak:

Sayfa Says: 111

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 101

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Dou Bat Yaynlar

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Dou Bat Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/11/2012

Lingua Turco

EAN-13 2789785918561

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wittgenstein ve Dilin Snrlar"

Wittgenstein ve Dilin Snrlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima