Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yeniden Çarmha Gerilen sa

Nikos Kazancakis
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
7,06

Yeniden Çarmha Gerilen sa, çada Yunan ve dünya edebiyatnn en seçkin kalemlerinden Nikos Kazancakis'in ünlü romanlarndan biridir.

Yunanistan'n Likovrisi köyünde Paskalya Yortusu'nda geçen olaylar, köyün ileri gelenlerinin sa'nn Çarmha Gerilii'ni yeniden canlandrmak istemeleriyle balar. Köyden bir sa, bir Yahuda, bir Mecdelli Meryem, bir Yakup bir de Petrus seçilir.

Bu seçimlerden sonra köy, bir daha o eski köy, köylüler de eski köylüler olamazlar.
Gerçekletirilmek istenen bu tiyatro oyunu bir gösteri olmaktan çkp hayatn ta kendisi olur.
Kazancakis bu romannda; Yunanllarn sonu iç savaa kadar giden kendi iç çatmalarn, komünizmi dinî inançlarnn karsnda görüp çkarlarna ters düenleri Boleviklikle suçlamasyla balayan felaketleri ac bir ironiyle okuruna sunar.
(Tantm Bülteninden)

Sayfa Says: 536

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750750519

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yeniden Çarmha Gerilen sa"

Yeniden Çarmha Gerilen sa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima