Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Zoek 't lekker uit - Rachel Renée Russell
Zoek 't lekker uit - Rachel Renée Russell

Audiolibro Zoek 't lekker uit

Rachel Renée Russell
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
13,99

Nikki beleeft de ene ramp na de andere, en de populaire meiden noemen haar MUTS! Ze bungelt helemaal onder aan de populariteitsindex en elke dag op school is een nacht merrie, nee, een TRAUMA, nee, EEN MEGA-CATASTROFE!
Toch blijft Nikki dromen van een beter leven en een huwelijk met hottie Brandon. Wanneer ze vlak voor het grote schoolfeest door 'vriendinnen' voor gek wordt gezet, kan ze niet anders dan drastische maatregelen nemen...

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie a fumetti » Storie ambientate nella scuola » Narrativa

Editore Vbk Media

Formato Audiolibro

Durata 02:50.21

Pubblicato 09/04/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789026173417

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zoek 't lekker uit"

Zoek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima