Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Modziutka zotowosa i o zotym sercu Elunia, utalentowana muzycznie córka niezamonych, ale bogatych duchem rodziców. Prawd cenicych nade wszystko. Wraz z rodzicami i modszym bratem z Poznania do starego, pospnego zamku na lsku, odziedziczonego przez jej matk. W scenerii piknych lasów, dworów szlacheckich i leniczówki, rozwija si pena przygód i tajemnic akcja powieci. Rodz si równie pomienne uczucia Eluni i majtnego arystokraty. "Opowiadanie Sabiny podniecao ciekawo Eluni; moe w ruinach odnajdzie jaki pamitnik rodzinny, który naprowadzi j na lad tajemnicy? Zota Elunia, bo tak stryj Szymon nazywa synowic, wród nowych myli i zaciekawienia zapomniaa o przykrym zajciu z Berta i sza ku zamkowej górze pena najlepszych nadziei, pewna, e jeli nawet, jak stwierdzia Sabina, duchy pokutuj w gruzach, to opiekowa si one bd drogimi je duch widzi gb serc ludzkich, a serca ich proste i czyste..."

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/12/2018

Lingua Polacco

EAN-13 9788711662571

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zota Elunia"

Zota Elunia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima