Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In aanwezigheid van Schopenhauer

Michel Houellebecq
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
8,49

Het oeuvre van Michel Houellebecq is doordrenkt van het gedachtegoed van Schopenhauer: `Geen romancier, geen moralist, geen dichter heeft me zozeer beïnvloed als Arthur Schopenhauer.' Geïnspireerd door de Duitse brompotfilosoof laat hij geen moment onbenut om te laten zien hoe erbarmelijk het lot van de diersoort homo sapiens is. De romancier vindt in de denkwereld van Schopenhauer een bevestiging van zijn basisintuïtie: begeerte is lijden. Globaal gezien vormt de wereld volgens Schopenhauer voor Houellebecq het meest indringende beeld van wat ons leven voorstelt en wat ons nog te wachten staat. In deze tekst, die lang ongepubliceerd bleef, licht hij een sluier op van een levenslange filosofische fascinatie.
Met een uitgebreid voorwoord van vertaler Martin de Haan.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/08/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789029525725

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "In aanwezigheid van Schopenhauer"

In aanwezigheid van Schopenhauer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima