Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

ajja maqsuma fl-Italja mis-snin 70 sal-lum

Antonella Betti
pubblicato da youcanprint

Prezzo online:
0,00

Madwar 40,000 tifel u tifla 'tneew bil-forza mill-familji taghom'. add mhu immuni minn dan l-olokawst, minn din il-qerda li bilfors trid tieqaf. Emma u utha jibqgu dawk li jorru l-bandiera ta 'dan kollu kif ukoll l-iktar leen qawwi tal-vuijiet imsikkta mis-sistema biex tevita li din is-sistema tal-magni fl-aar teel u tieqaf tasad vittmi fuq vittmi. It-tfal mhumiex 'ATMs', huma u jibqgu tfal (li gandhom jitqiesu bala nies u mhux bala oetti) li gandhom id-dritt li jikbru fil-familja ta 'oriini taghom. Wasal i-mien li ngidu biejjed gall-olokawst tat-tfal, kemm jekk jingataw foster care u / jew adozzjoni, kemm jekk jitqiegdu fi djar tal-familja jew sempliement jitneew 'gal raunijiet galxejn' mid-dar ta 'l-oriini taghom.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Youcanprint

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/04/2021

Lingua Maltese

EAN-13 9791220333627

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ajja maqsuma fl-Italja mis-snin 70 sal-lum"

ajja maqsuma fl-Italja mis-snin 70 sal-lum
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima