Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rychle jsem se otoila a spatila ji za prostedním oknem, jak se na m upen dívá. Zanedlouho vyšla ven a ješt poád mla na sob kimono s plameáky. Podala mi sklenici ledové vody. Piložila jsem si sklenici ke rtm a pedstavila si ji nahou." Henry pracuje na ropném vrtu v Severním moi. Po dobu 2 týdn pracuje 12 hodin vkuse, a to každý den. Po dvou týdnech má pestávku a vrací se na pevninu, kde tráví as se svými kamarády a nezadanými kolegy. Noci tráví se ženami, dopává jim potšení a pouští své emoce z uzdy. Ráno ekne sbohem. Má prosté pravidlo: každou noc jiná žena. Jen jednou udlá výjimku. Jmenuje se Clara. Tato povídka byla vydána ve spolupráci se švédskou filmovou producentkou Erikou Lust. Jejím zámrem je zobrazit lidskou pirozenost a rznorodost prostednictvím píbh vášn, intimity, chtíe a lásky ve splynutí poutavých píbh a erotiky.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/06/2019

Lingua Ceco

EAN-13 9788726213492

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Údržbá - Sexy erotika"

Údržbá - Sexy erotika
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima