Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

L'embriaguesa de la metamorfosi

Stefan Zweig
pubblicato da Quaderns Crema

Prezzo online:
10,99

"Les dues parts de la novel·la, l'acció de la qual transcorre l'any 1926, tenen una relació estreta, però estan clarament separades pel que fa als fets i a l'ambient. Així com, al principi, el nucli està constituït per les experiències viscudes al món brillant d'un hotel als Alps suïssos, a la segona partel seu reversl'atenció se centra en l'atmosfera opressiva de l'època de postguerra i d'una existència petitburgesa [] Stefan Zweig demostra novament el seu art per revelar les motivacions psicològiques dels actes i comportaments humans". WALTER HINCK "Aquesta novel·la suposa una bona oportunitat per endinsar-se en l'apassionant món artístic de Stefan Zweig. Aquest món pregon i magistral que ens permet "començar a intuir per primera vegada de quina matèria misteriosament delicada i dúctil és feta la nostra ànima"". Xavier Serrahima, El Punt Avui "Zweig demostra, de nou, la seva capacitat per desentrellar els recargolats laberints de la psicologia i la sensibilitat humanes". Pere Antoni Pons, Ara Balears "Zweig torna a demostrar l'habilitat per investigar les causes profundes de determinats comportaments humans, per dibuixar la psicologia dels seus personatges i per explicar-ne l'evolució". Pere Calonge, Levante (Posdata) "Una narració producte d'una de les ments més lúcides i realistes del segle XX. Un llibre que conté un colpidor final amb paral·lelismes amb la vida de l'autor" El Temps

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Quaderns Crema

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/04/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788477276388

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "L'embriaguesa de la metamorfosi"

L
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima