Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ad belirsiz bir Güney Amerika ülkesinin ad belirsiz bir kasabasnda yal, bunaltc bir sonbahar. Scak dayanlr gibi deil, yamur bardaktan boanrcasna yayor, fareler kilisenin temellerini kemiriyorlar ve kasaba halk bir diktatörlüün boyunduruunda inim inim inliyor. Bu sefil ülkede deien bir tek hükümetler, onlarda çok sk ve kan dökülerek deiiyor. Sonra bir gün, kasabann dulu Monteil'in çok önceden öngördüü tuhaf bir olay yaanyor. Ama bir delinin kehanetine kim inanr ki? Birisi geceyars kasaballarn kapsna fitne dolu yaktrmalar asmaya balar. Ardndan biri vurulur. Polis efi de olan belediye bakan ii ardan alr... Gabriel Garcia Marquez'in bir solukta okunan, mizah ve eletiri yüklü ksa roman er Saati, kukular, srlar, yolsuzluklar, ikiyüzlülükler ve suçlarn bir çban gibi ba verip kan ve irin saçt o "er saatlerini anlatyor.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750720598

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "er Saati"

er Saati
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima