Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

letiim danman Salim Kadbeegil, yeni kitab ?imdi Stratejik letiim Zaman?nda okurlarn, i dünyasnn iletiim ile ilikilerin yönetimi alanlarnda ?dorular ve yanllar? arasndaki gözlemleriyle geni bir ufuk turuna çkaryor.

Yazar, üst düzey yöneticilerin kurumsal iletiimle ilgili deerlendirmelerine k tutmakla birlikte, özellikle iletiimi yönetmekle görevlendirilmi kadrolarn kendi birikim ve gözlemlerine katk salayabilecek bir açlm gündeme getiriyor. Bu açlm belki de, iletiim ve ilikileri stratejik olarak yönetmek adna örendiimiz birçok ?doru?yu gündemden kaldracak. Belki de düne kadar doru bildiklerimizin bugün pek bir geçerliliinin olmadn göreceiz. Kadbeegil bu balamda, ?Kurumsal iletiim halkla ilikilerin tahtna m oturacak?? sorusuna da çarpc bir yant veriyor.

nce Kapak:

Sayfa Says: 224

Bask Yl: 2009

e-Kitap:

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 160

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Mediacat Yaynclk

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli

Editore Mediacat Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786008216

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "imdi Stratejik letiim Zaman"

imdi Stratejik letiim Zaman
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima