Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

ki ehrin Hikayesi

Charles Dickens
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
3,38

Dünya edebiyatnn en önemli klasik yaptlarndan biri olan ki ehrin Hikâyesi, Paris ve Londra arasnda gelien olay kurgusuyla, tarihin en hareketli anlarndan birinin, Fransz Devrimi'nin ekseni etrafnda biçimlenir. Edebiyat dünyasnn "Dickens'n en büyük tarihî roman" olarak, yazarn kendisinin ise "Yazdm en iyi hikâye" diye tanmladklar yapt, Fransz Devrimi ile Terör Dönemi kargaasnda yaamak zorunda kalan bir grup insann özel yaamlarn aktarrken, dönemin acmasz toplumsal koullarn da irdeler.
Hapsedildii Bastille zindanndan kurtarlan Doktor Manette ile i iten geçmeden ngiltere'ye göndermi olduu kznn on sekiz yl sonra bulumalar ve Londra'da yeni bir yaam kurmalar; sevgi, dostluk, özveriyle örülmü bu yaamn Paris'te gelien devrim dalgasnn haberleriyle gölgelenii, iki ehri yanstyor okuyucuya. Paris'teki karanlk günlerin karsnda Londra'daki aydnlk ve dingin günler yer alyor. Ancak her iki ehir de karanln içinde umudu, aydnln içinde hüznü tayor.

nce Kapak:

Sayfa Says: 464

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 375

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750719240

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ki ehrin Hikayesi"

ki ehrin Hikayesi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima