Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gerçekçi bir dille yazlm olan ntibah, ar korumac bir aile tarafndan yetitirilen bir delikanlnn yaamn zorluklaryla baa çkamamas ve gerçek dünyaya uyum salayamamasn konu alr.

Roman akc bir anlatma sahiptir. Yaanan olaylar karsnda soukkanlln koruyamayan, pek düünmeden ani kararlar veren delikanl, hem kendisinin hem de sevdiklerinin hayatn mahvedecektir. "Son pimanlk fayda etmez" eklinde özetlenebilecek olan olaylar dizisi, dönemin yaam tarz, alkanlklar ve artk günümüzde geçerlilii kalmam sosyal düzen içerisinde anlatlr. Uyan anlamna gelen ntibah, gerek yazld dönemle, gerek dönemin edebiyat anlayyla ilgili fikirler vermesi bakmndan önemlidir.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 110

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 92

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Say Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Say Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785876656

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ntibah"

ntibah
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima