Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

ri Memeler ve Geni Kalçalar

Mo Yan
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
9,51

Nobel ödüllü Mo Yan, Çin toplumunun tüm deerlerini altüst eden Kültür Devrimi srasnda yaananlar, dokuz çocuklu bir ailenin bandan geçenlerle yanstyor. Çocuklar doduklar andan büyüyünceye kadar o süreçteki olaylardan her birinin dolayl ya da dolaysz öznesi veya tan oluyorlar. Romann en önemli kiilerinden biri de o çocuklarn annesi.

Mo Yan, kitab nasl yazdn ve o anne karakterini nasl oluturduunu öyle aktaryor: "Roman yazarken hiç çekinmeden annemin kiisel deneyimlerinden yararlandm; ama kitaptaki annenin duygusal deneyimleri kurgusaldr ve Gaomi Kuzeydou Buca'ndaki pek çok annenin deneyimlerine dayanr. Kitabn giriinde, bu kitab annemin ruhuna adyorum, diyorum; ama bu kitab aslnda dünya üzerindeki tüm annelere ithaf ediyorum; tpk benim u kibirli ve vahi hrsmla o küçücük Gaomi Kuzeydou Buca'n Çin'in ve dünyann mikrokozmosu olarak gördüüm gibi."
(Tantm Bülteninden)

Sayfa Says: 1040

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750725807

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ri Memeler ve Geni Kalçalar"

ri Memeler ve Geni Kalçalar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima