Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

stanbul'un Antika Tipleri

Mahmut Yesari
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
2,52

Palavraclar, dolandrclar, zamparalar, âlemciler, mirasyediler

Mahmut Yesari, kvrak kalemiyle stanbul'un bu "antika" tipleri arasnda geziniyor. Her birini ince ince allayp pullayarak tantyor ve 20. yüzyl ba stanbul'unun ehir hayatna dair keyifli bir okuma sunuyor.

Bugüne kadar gazete sayfalarnda kalm bu elenceli yazlar nihayet günümüz okuruyla buluuyor.

"[Mahmut Yesari'nin] asl kymeti hayatnda kavranm deildir, ölümünden ve nesillerden sonra deeri artacak ediplerdendir."

Refik Halid Karay

"Mahmut Yesari, kendisinde ve benzerlerinin ahsnda zürriyeti kurumaya yüz tutmu bir bohem neslinin son mümessillerindendi. () Mahmut Yesari'nin ölümü, Türk edebiyatn ve gazeteciliini benzeri az bulunur bir rikkat ve fazilet örneinden mahrum brakt."

Peyami Safa

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750743658

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "stanbul'un Antika Tipleri"

stanbul
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima