Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

talyanca Örenin - Hzl / Kolay / Etkili

Pinhok Languages
pubblicato da Pinhok Languages

Prezzo online:
0,00

Bu kitap günlük konumadaki kullanm sklna göre sralanm, en yaygn 2000 kelime ve ifade listesini içermektedir. 80/20 kural dorultusunda, bu kelime kitab hzl ilerlemenize ve motivasyonunuzu korumanza yardmc olmak üzere ilk önce temel kelimeleri ve cümle yaplarn örenmenizi salar.

Bu kitab kimler satn almal?
Bu kitap, balangç düzeyinde ve orta düzeyde talyanca örenen, kendi kendini motive edebilen ve kelime örenmeye her gün 15-20 dakika harcamaya istekli kiiler içindir. Bu kitabn basit yaps, örenme çabanz en ksa sürede en büyük ilerlemeyi kaydetmenize yardmc olan ksmlara harcamanza olanak tanmak adna gereksiz her eyin çkarlmas ile salanmtr. Her gün dil örenmek için 20 dakikanz ayrmaya istekliyseniz ve balangç seviyesinde veya orta seviyedeyseniz, bu kitap büyük ihtimalle yapabileceiniz en büyük yatrmdr. Günlük pratik yapacanz yalnzca birkaç hafta içinde kaydedeceiniz ilerlemenin hzna aracaksnz.

Bu kitab kimler satn almamal?
leri düzey talyanca öreniyorsanz bu kitap size göre deildir. Bu durumda web sitemizi ziyaret edin veya belirli alanlardaki dil becerilerini gelitirmek isteyen, ileri düzey örenciler için ideal olan konulara göre gruplandrlm, daha fazla kelime barndran talyanca kelime kitabmz arayn.
Bunun yannda, talyanca örenmenin çeitli admlarnda size rehberlik edecek, hepsi bir arada bir talyanca örenme kitab aryorsanz da büyük ihtimalle bu kitap size uygun deildir. Bu kitap yalnzca kelimeler içermektedir ve alan kiilerin dil bilgisi ve telaffuz gibi konular ya baka kaynaklardan ya da dil kurslarnda örenmesini bekliyoruz. Bu kitabn gücü temel kelimelerin hzlca örenilmesine odaklanmasdr ve bu yaklam çou insann geleneksel bir dil örenme kitabnda bulmay bekleyecei bilgilerin eksik olmasn beraberinde getirmektedir. Kitab alrken lütfen bu durumun bilincinde olun.

Bu kitap nasl kullanlr?
Bu kitap ideal olarak her gün kullanlr. Her defasnda belirli bir sayda sayfa gözden geçirilir. Bu kitap, adm adm ilerlemenize olanak tanyan, 50 kelime bilgisi bölümüne ayrlmtr. Örnein u anda 101 ile 200 aras kelimeleri gözden geçirdiinizi varsayalm. 101 ile 150 arasndaki kelimeleri çok iyi örenince 201 ile 250 arasndaki kelimeleri örenmeye balayabilirsiniz. Sonraki gün 101 ile 150 numaral kelimeleri atlayn ve 151 ile 250 arasndaki kelimeleri gözden geçirmeye devam edin. Bu ekilde, kitap içinde adm adm ilerleyeceksiniz ve iyice örendiiniz her sayfayla birlikte dil becerileriniz seviye atlayacak.

Dettagli down

Generi Lingue e Dizionari » Corsi di italiano » Insegnamento e apprendimento delle lingue

Editore Pinhok Languages

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/07/2019

Lingua Turco

EAN-13 6610000201419

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "talyanca Örenin - Hzl / Kolay / Etkili"

talyanca Örenin - Hzl / Kolay / Etkili
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima