Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Los sprawia, e Tess i Gus maj szans si pozna, gdy mijaj si na florenckich uliczkach pamitnego lata po skoczeniu szkoy redniej. By moe s dwiema po√≥wkami pomaraczy. Niestety, nie jest im dane si o tym przekona. Przez nastpne szesnacie lat, jakby za kar, los nie szczdzi im yciowych wyzwa, miosnych poraek i zawodowych katastrof. Nie wiedz, e daje im te w Londynie kilka niewykorzystanych okazji, by si wreszcie nawzajem dostrzegli. Po wielu zawirowaniach Tess i Gus znowu trafiaj w tym samym czasie do Toskanii. Tak jakby przeznaczenie askawie dao im jeszcze jedn szans 

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harper Collins Polska

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/05/2017

Lingua Polacco

EAN-13 9788327623904

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bez Ciebie"

Bez Ciebie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima