Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bilim Adamlarndan Savaa Kar Yazlar

Evrensel Basm Yayn
pubblicato da Evrensel Basm Yayn

Prezzo online:
0,79

21.Yüzyl, etrafna çizilen tüm umut resimlerine ramen, daha ilk ylnda haksz bir savala karartld. Ortadou ve Avrasya üzerinde, corafi, ekonomik çkarlar için atelenen silahlar masum insanlar hedef alyor. Sava, kötü bir gerçek olarak karmzda ve hatta çok "yaknmzda".

Evrensel Basm Yayn, savaa kar, ülkemizin saygn bilim adamlar ve akademisyenlerini biraraya getiren bir kitap hazrlanmasn önerdiinde, ABD'nin Afganistan'daki 'harekat' son hzyla sürüyordu. Makalelerin hazrlanmas ve yayna girmesi için geçen sürede Afganistan'daki savan boyutu deiirken, ABD bu kez Irak'a saldrmann zeminini hazrlamaya balad. "Refah ve bolluk ça"nn, "yeni dünya düzeni"nin, liberal kapitalzmin huzurlu dünyas gerçeklerle sarslyor. Sava, tüm acmazslyla ve özel mülkiyet dünyas için tüm zorunluluuyla, dünyann bir köesinden dierine sçrayp duruyor. imdi, bu kar sava, bu emperyalist çkar çatmalar, kapmza bunca yaklamken, akademinin, bilginlerin, aydnlarn yapabilecei bir eyler olduuna ve savaa kar çkma onurunu tayan bilginlerin, bu tavr bir belgeyle tarihe kaydetmesi gerektiine inandk. nancmz boa çkmad. Akademinin her alanndan, görütüümüz neredeyse herkes, projeye ilgi gösterdi, önerilerde bulundu, destek oldu. Sonuçta; mühendislikten güzel sanatlara, tptan siyasal bilimlere, iktisattan ziraate kadar uzanan oldukça geni bir alanda çalma yürüten 47 bilim adamndan gelen makalelerle kitabmz olutu. Elinizdeki kitabn içeriini oluturan bu makalelerde de, savan, insanln toplumsal üretimine karlk toplumsal olmayan paylamndan bir 'zorunluluk' olarak douduuna, savan kar paylamnn bir biçimi olduuna dikkat çekiliyor. Kitabmz, "güncel olmaktan çkaca" günlerin umuduyla, okurlarmzn ilgisine sunuyoruz.

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 209

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785937791

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bilim Adamlarndan Savaa Kar Yazlar"

Bilim Adamlarndan Savaa Kar Yazlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima