Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

M.Ö. 3500'den 1945'e kadar kronolojik olarak düzenlenmi; Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Okyanusya, Ortadou ve Orta Asya olarak bölgelere göre ayrlm, bir nefeste okuyacanz bir dünya tarihi kitab.Farknda olsak da olmasak da, yaadmz dünya, tarihimiz tarafndan ekillendirilmitir. Tarih, ayn anda ortak insanln hem bir kayd hem de bütünlüünü salayan bir badr.

Bu kitap, antik medeniyetlerden II. Dünya Sava'na kadar yaanm büyük tarihsel olaylar hakknda fikir sahibi olmamz için gereken temel bilgileri içeren bir rehber. Büyük skender'in imparatorluu, Arap halifelerinin yükselii ya da Çin'deki Tang Hanedanl, kadnlarn özgürlemesi, komünizm ve faizmin yükseli ve düüleriyle ilgileniyor olabilirsiniz. Tüm bu konular ve daha fazlas hakknda son derece önemli bilgileri bu kitapta bulabileceksiniz.Ksa, kolay okunur, sade ve güvenilir bir kaynak olan bu eser, bugünkü dünyann neden imdiki gibi olduunu anlamamz mümkün klacak kritik ipuçlarn ortaya koyuyor.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 208

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 150

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Maya Kitap

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Maya Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786023325

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bir Nefeste Dünya Tarihi"

Bir Nefeste Dünya Tarihi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima