Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bir stanbul Vard

Cem Atabeyolu
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
1,00

Ben, stanbul'da dodum. stanbul'da büyüdüm.
Seksen sekiz yl aan ömrüm hep stanbul'da geçti.
Çocukluumun, delikanllmn, gençliimin geçtii bu ehirde arkamda braktm yalarm. Ömrümün ihtiyarlk çandaym imdi. stanbul'u yazarak tadn çkaryorum stanbullu olmann. Bir kez daha...
Azrail'le randevum nerededir, bilinmez. Fakat yine de bu ehirde olmasn isterim kabrimin. Mezar tamda stanbullu yazmasn isterim.
Bu ehirde diyorum. Çünkü benim yalandm, topranda yatmay arzuladm ehir, doup büyüdüüm o güzel stanbul asla deil imdi. stanbul'um diyemeyeceim bir garip diyar oldu buras.
Tarihin tand en büyük iki imparatorlua; Bizans'a 1058 yl, Osmanl'ya 469 yl olmak üzere tam 1527 yl payitaht olan ve tam 123 hükümdarn hükmettii bu kent, imdi olduu gibi tarihte de bir kez görende dahi kskançlk ve özlem duygularn uyandrmtr.
Ve dünyann gelmi geçmi en büyük iki imparatorluunun en görkemli izleri naslsa günümüze kadar gelebilmitir, bu ehr-i stanbul'un dört bir köesinde. Ne yllarn amansz tahribat ne insanlarn acmaszl; ükür ki bu izleri yok edememitir...
Osmanl, bu güzeller güzeli taht ehrine isim yaktrmakta birbiriyle yarmt âdeta. Dar'üs Saltanat (saltanat evi), Demliye (devlet eli), Asitâne (devletin eii), Dergâh- Selâtin (sultanlar dergâh), Dersaadet (mutluluk evi), Beldet'ül Tayyib (güzel belde), Asitâne-i Saadet (mutluluk eii), Dar'üs Saltanat- Seniyye (yüce saltanat evi), Mehrûse (gözetilen yer) gibi daha nice güzel isimler yaktrlmaya çallm stanbul'a...

nce Kapak:

Sayfa Says: 224

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 193

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Destek Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Autobiografie e biografie letterarie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785873969

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bir stanbul Vard"

Bir stanbul Vard
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima