Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Bu ülkede bulunmamzn, hrszlktan baka bir nedeni olduunu söyleyebilir misiniz? Bu öylesine kolay ki. ngiltere'nin memuru, Burmal'nn kollarn tutar, tüccar da adamn ceplerini boaltr. Britanya mparatorluu, ngilizlerin, daha dorusu Yahudi ve skoç çetelerinin ticaret tekelleri kurmalarn salayan bir aracdan baka bir ey deildir."
Bu sözler, George Orwell'in Burma'daki ngiliz sömürgeciliine bak açsn yanstyro. Kendisi de Burma'da görev yapm olan Orwell, en baarl yapt olarak tanmlanan Burma Günleri'nde, ngilizlerin bu sömürgedeki yaamn ve yaptklarn, yerli ibirlikçileri ve frsatçlar, yerli halka insanca yaklaarak mparatorluun tutumuna kar çkanlar, ak, nefret, tutku çemberinde destans bir anlatmla ele alyor. Burma Günleri, ilk kez 1934 ylnda Amerika Birleik Devletleri'nde yaynland. Kitap ve yazar hakknda herhangi bir dava açlmaynca, ertesi yl ngiltere'de de basld. Ama sömürgecilik dönemi sona erinceye kadar kitabn Hindistan ve Burma'da satlmas yasakland ve okuyanlar hakknda yasal ilemler yapld. Burma Günleri, ngiltere'nin, üzerinde güne batmayan bir imparatorluk olduu dönemdeki politik ve sosyal yaklamn göz önüne sererken, romandaki karakterlerin ilenmesindeki ayrntl ustalkla da Orwell'in baarsn pekitirdi.

nce Kapak:

Sayfa Says: 315

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 281

Bask Yl: 2004

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750723766

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Burma Günleri"

Burma Günleri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima