Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Codenaam Verity is een meeslepende youngadult-roman over vriendschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een stoere pilote uit Manchester en een Schotse special operations executive krijgen een bijzondere band. Als een cruciale missie fout gaat, springt Verity uit een vliegtuig boven Frankrijk. De Gestapo neemt haar gevangen en ze moet onder dwang haar verhaal opschrijven. Alles waar ze ooit in heeft geloofd, wordt op de proef gesteld Deze spannende pageturner is genomineerd voor de Michael L. Printz Award 2012.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/11/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789000329557

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Codenaam Verity"

Codenaam Verity
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima