Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Scharlaken Brief

Hawthorne Nathaniel
pubblicato da Madeley publishing

Prezzo online:
1,18

De Scharlaken Brief: A Romance is een werk van historische fictie door de Amerikaanse auteur Nathaniel Hawthorne, gepubliceerd in 1850. De roman speelt zich af in de Puritan Massachusetts Bay Colony in de jaren 1642 tot 1649 en vertelt het verhaal van Hester Prynne die een dochter verwekt door een affaire. en worstelt dan om een nieuw leven van berouw en waardigheid te creƫren. Het boek bevat een aantal religieuze en historische toespelingen en onderzoekt thema's als wetticisme, zonde en schuld. De Scharlaken Brief was een van de eerste in massa geproduceerde boeken in Amerika. Het was populair toen het voor het eerst werd gepubliceerd en wordt tegenwoordig als een klassiek werk beschouwd. Het inspireerde talloze film-, televisie- en toneelaanpassingen. Critici hebben het beschreven als een meesterwerk en romanschrijver D. H. Lawrence noemde het een "perfect werk van de Amerikaanse verbeelding".

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Madeley Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/03/2021

Lingua Olandese

EAN-13 1230004652991

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Scharlaken Brief"

De Scharlaken Brief
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima