Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De boodschap van de Alchemist

Didier Convard
pubblicato da Glenat

Prezzo online:
5,99

En uit de tranen van Christus rijst de Duivel op Professor Milonsky liet het leven tijdens zijn zoektocht naar het ontbrekende stuk van de codicil van Biondi. Jean Nomane zet zijn onderzoek verder vanuit zijn bed. Volstaan de middelen van de Wachters van het bloed en de goede wil van zijn vrienden om de sinistere plannen te verijdelen achter de bevrijding van de Lacrima Christi? De tijd tikt Lacrima Christi is het nieuwe seizoen van De geheime driehoek. Denis Falque brengt met zijn tekenpen dit meesterlijke scenario van Didier Convard tot leven. Een adembenemend spionageverhaal tegen de achtergrond van religieuze mysteriƫn, dat ons toont wat er gebeurt als kennis in hebzuchtige handen belandt.

Dettagli

Generi Fumetti » Graphic Novel , Romanzi e Letterature » Narrativa a Fumetti

Editore Glenat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/12/2020

Lingua Olandese

EAN-13 5420077169632

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De boodschap van de Alchemist"

De boodschap van de Alchemist
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima