Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
11,99

William Blair (1876-1970), zendeling in Korea ten tijde van de opwekking, beschrijft in het eerste deel van dit boek de opwekking en de gebeurtenissen die eraan voorafgingen. Hij begint zijn verslag met de beschrijving van de wonderlijke manier waarop het Evangelie voor het eerst het gesloten land binnenkwam. Blairs schoonzoon Bruce Hunt (1903-1992), die 48 jaar als zendeling in Korea werkte, schrijft het tweede deel van dit boek. Hij laat zien hoe de opwekking gevolgd werd door zware vervolgingen onder de overheersing van de Japanners en later de communisten.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione, argomenti generali

Editore Erdee Media Groep - Uitgeverij De Banier

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/09/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789462789784

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De opwekking in Korea"

De opwekking in Korea
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima