Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Det är inte mig ni söker - jakten på Bob Dylan

David Dalton
pubblicato da Ica Bokförlag

Prezzo online:
5,82

Få artister är lika viktiga, älskade och oändligt studerade som Bob Dylan, och likväl förblir han en gåta. Vem är den »riktige« Dylan? Är det Bobby Zimmerman, som så gärna ville fl y Hibbing i Minnesota, eller är det Woody Guthrie-imitatören som uppträdde på småställena i Greenwich Village? Folk musikens Messias, den sjudande amfetaminhipstern, den pånyttfödde Bob, den sentida Elvis, Jack Fate eller den levande nationalskatten? David Dalton - kulturhistoriker, journalist och författare - målar här ett avslöjande porträtt av rockikonen genom att blottlägga hans avancerade lek med identiteter.

Vägledda av Daltons insikter och strävan att röja myter får vi följa Dylans liv och konstnärsskap, ta del av Dylans egna ord samt vittnesbörder från dem som känner honom allra bäst. Med hjälp av vänner och andra vittnen - däribland Marianne Faithfull, Allen Ginsberg, Larry »Ratso« Sloman, Andrew Oldham och Nat Finkelstein - ger denna bok ett nytt och underhållande perspektiv på mannen och på myten, och på den musikaliska era som formade dem båda.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Ica Bokförlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/03/2013

Lingua Svedese

EAN-13 9789153439547

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Det är inte mig ni söker - jakten på Bob Dylan"

Det är inte mig ni söker - jakten på Bob Dylan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima