Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Direnii Nasl Dokuduk

Evrensel Basm Yayn
pubblicato da Evrensel Basm Yayn

Prezzo online:
0,99

Ünald dokuma içileri 1996 yl yaznda gerçekletirdikleri bu direnile, ar sömürü ve bask koullarna, sigortasz, sendikasz ve kuralsz çalmaya isyan ettiler. 540 iyerinde 30 gün süren Gaziantep Ünald dokuma içileri direniine 20 bin içi katld. Antep'in 13 ayr mahallesine yaylm, 600 iyerinin 540'n kapsayan direni, hal sektöründeki köleci sistemi altüst etti. Direnii Nasl Dokuduk ileri yataki erif Usta'nn gelimeler karsndaki mutluluunu ve örgüt scaklndan duyduu hazz; "sanayide bana Maça Vakkas derler" diyen enerji ve öfke dolu çi Vakkas'n çabasn; Mikail halfenin 'Talebe Ali'nin tevikiyle bir içi toplantsnda ilk defa konumasn ve heyecann bulacaksnz.

Henüz okuma çandaki çocuk içilerin dramn; gözaltna alnan ve karakolda yaplan aramada cebinde 'milliyetçi' partinin rozeti çkt diye "senin bunlarn içinde ne iin var" denilerek polisçe dövülen dokumac ükrü halfenin aknln; dokumac çra Salih'in ve onlarca içinin hayatn gözünüzün önüne getireceksiniz. Çay oca ileten eski dokumac halfesi Balk Hüseyin'in direniteki yerini, Dokuma çileri Dernei bakanlna kadar uzanan öyküsünü okuyacaksnz.

Direni boyunca içi derneinin önünü süpüren temizlik içisi klkl polisi; Aczmendi dergâh üyesi dokuma içisine din dersi vermeye kalkan 'görevli'yi; grevli toplu sözlemeli sendika hakk için açlk grevi sürdüren eitim emekçilerine götürülecek lahmacun saysn tartan içileri, direniin scakln yanstan anlatmlaryla karlayacaksnz.

nce Kapak:

Sayfa Says: 278

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 185

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785872405

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Direnii Nasl Dokuduk"

Direnii Nasl Dokuduk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima