Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

DÜNYA. MD. BUGÜN. YARIN.ENDGAME GERÇEK.VE ENDGAME BALADI.GELECEK BELRSZ.HER EY OLACAINA VARACAK.On iki Oyuncu. Bedenen gençler ama kadim bir geçmiten geliyorlar. Binlerce yl önce yaratldlar ve seçildiler. O günden beri hazrlanyorlar. Doaüstü deiller. Ne uçabilir ne de kurunu altna çevirebilirler. Ölüm geldiinde onlarn da yapacak bir eyleri yok. Onlar için de, hepimiz için de. Onlar Dünya'nn mirasçlar ve Büyük Kurtulu Bulmacas'n çözmeliler. Biri yapmal yoksa hepimiz yok oluruz.KTABI OKU.PUÇLARINI BUL. BULMACAYI ÇÖZ.KAZANAN SADECE BR K OLACAK.ENDGAME GERÇEK.ENDGAME BALADI.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/06/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786055057770

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Endgame: Çar"

Endgame: Çar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima