Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hoe is de kat gedomesticeerd? Waarom zoeken katten juist gezelschap van mensen die niets van hen moeten hebben? Is spinnen echt een teken van welbevinden? Hoe leert een kat en waarom is hij zo moeilijk te trainen? Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord in dit zeer informatieve boek van kattenexpert John Bradshaw.
In Het geheim van de kat wordt voor het eerst alles wat we over de kat weten bij elkaar gebracht: van de kat als roofdier tot gedomesticeerde metgezel.

Dettagli

Generi Ambiente e Animali » Cani Gatti e altri Animali » Gatti

Editore Nieuw Amsterdam

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/06/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789046815151

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het geheim van de kat"

Het geheim van de kat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima