Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cengiz Bekta, daha önce yaynlarmz arasnda çkan "Bak Bak Desinler"den sonra yaama kültürü üzerine denemelerini sürdürüyor. Bu kitap da, insann yaad ortam yaanr klmas, engeller ve alma yollar üzerine söyleiyor okurla, çok çeitli konulardaki yazlaryla, "nsan, insan içinde insan olur.

nsan, nerede insanlarla yaamn çeitliliinde birlikte olabilir?
Kentte! nsanlar birbirleriyle buluturan, söyletiren kentte...
Kent buluma demektir. Kent paylama demektir.
Peki kenti kim yapar? Nasl kent olur bir yerleme?
nsanlar yapar kenti. Ona bir eyler, kendi çandan, insanlama yolunda bir eyler katabilen insanlar yapar... Kendileri... Bu ii bakalarna brakt m, kent onlarn olur çkar. Yönetenlerin, krallarn, sultanlarn, despotlarn örnein,
...

Kenti, kendimize göre deitirmenin, kenti bizim, ya da bizim gibi yapmann yollarna girimekten baka çözümünüz var m?"

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 189

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785940623

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kentli Olmak ya da Olmamak"

Kentli Olmak ya da Olmamak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima