Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nine Bizi Kurtasana

Toprak Ik
pubblicato da Tudem Yaynlar

Prezzo online:
1,36

Roman okurken fen bilimleri dersine çalmak ister misiniz? Hem de hiç sklmadan! Ya da fen bilimlerine çalrken ayn anda heyecanl bir roman okumak?. Çocuk edebiyatmzn en özgün projesi, bilgiyi olay örgüsünün doal akna sindirerek, sunmay baaran Fen ve Teknoloji Serisi, "Dünya ve Evren" konusunu ileyen dördüncü ve son kitab "Nine Bizi Kurtarsana" ile tamamlanyor. nsanolunun ezeli ihtiras hükmetme ve özgürlüü koruma mücadelesi üzerine merak ve heyecan dolu bir macera. Öykü, roman ve deneme çalmalaryla üretken yazarlarmzdan Toprak Ik, mizahi dörtlüklerle renklendirdii yeni kitabyla benzersiz bir okuma deneyimi yaatyor.
(Tantm Bülteninden)

Sayfa Says: 152

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Tudem Yaynlar

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Tudem Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789944698252

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nine Bizi Kurtasana"

Nine Bizi Kurtasana
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima