Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pikna historia, która doprowadzia mnie do ez, a chwil potem do miechu. Uwielbiam t ksik!"Dorota GardiasMiny trzy lata, odkd Lili w wypadku stracia ma. Udaje jej si normalnie funkcjonowa, nawet odnosi sukcesy jako ilustratorka w wydawnictwie, jednak wci bardzo tskni za ukochanym. Jak ognia unika nawizywania nowych znajomoci, a czas wolny spdza w towarzystwie córek i rozrywkowej siostry. Dlatego gdy w ramach przygotowa do nowego projektu firma wysya j na kurs ogrodnictwa, Lili zabiera rodzin ze sob. Dziewczyny wietnie si bawi, a jej udaje si na kilka chwil zapomnie o tsknocie.Szybko okazuje si, e sadzenie rolin i pielenie grzdek to nie tylko przyjemne hobby, ale te okazja, by spojrze na swoje ycie z innej perspektywy i skonfrontowa si z niewygodn prawd o sobie samej.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Otwarte

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/06/2017

Lingua Polacco

EAN-13 9788375156737

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ogród maych kroków"

Ogród maych kroków
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima