Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
21,93
23,05
-5 %
23,05

Skal baggrunden for krig soges i de sorteste og hemmeligste afkroge af menneskets sjAel? Eller er krig resultatet af en rationel forfolgelse af klart definerede politiske mal? Indblik i menneskers mod, kAekhed, dristighed, frygt, men ogsa moralske krAefter og militAere fornuft er alt sammen vigtige elementer i Carl von Clausewitz' klassiske afhandling Om krig - uden sammenligning den vestlige histories mest indflydelsesrige analyse af krigens vAesen og logik.Den preussiske generalmajor Clausewitz var selv med i krigene mod Napoleon, og hans skelsAettende tanker om militAer teori og praksis har pavirket generationer af statsmAend, intellektuelle, soldater og hellige krigere; Om krig har haft vidt forskellige lAesere som Otto von Bismarck, Karl Marx, Michel Foucault og nogle af vor tids terrorister fra al-Qaeda.I denne nyudgivelse af Clausewitz har Mogens Chrom Jacobsen oversat vAerkets centrale dele. I sin introduktion reflekterer idehistoriker Mikkel Thorup bl.a. over den beromte tese, at krig blot er politikkens fortsAettelse med andre midler, og han viser, at Clausewitz er uomgAengelig, hvis man vil forsta det 21. arhundredes krige i Irak og Afghanistan.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Aarhus University Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/11/2010

Lingua Danese

EAN-13 9788771246629

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om krig"

Om krig
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima