Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mae dementia'n effeithio ar 850,000 a rhagor o bobl yn y Deyrnas Unedig, gyda gofalwyr di-dal yn gofalu am y rhan fwyaf ohonyn nhw. Yn y llawlyfr cynhwysfawr hwn, mae Susan Elliot-Wright yn dweud y bydd deall yr afiechyd hynod gyffredin hwn yn gallu codi ymwybyddiaeth ohono ac yn gwella ansawdd bywyd pawb sy'n byw dan ei gysgod.

Mae'r argraffiad newydd yma o Pan fo rhywun annwyl â dementia yn trafod materion ymarferol ac emosiynol i'w hystyried os ydych chi'n amau bod clefyd Alzheimer neu ffurf arall ar ddementia ar rywun yr ydych chi'n ei garu, neu'n gwybod hynny. Mae'n egluro'r effaith bosibl ar eich perthynas ac arnoch chi a'r teulu, a sut i gael yr help a'r gefnogaeth angenrheidiol. Dyma'r pynciau dan sylw:

- sut i gael help meddygol, hyd yn oed os yw'ch perthynas yn gwadu bod unrhyw beth o'i le
- mathau o ddementia, yn cynnwys clefyd Alzheimer, dementia cyrff Lewy a dementia fasgwlar
- dementia ar eich cymar
- sut mae meddyginiaeth yn gallu helpu a'r wybodaeth ddiweddaraf am ba gyffuriau sydd ar gael
- therapi a thriniaethau heb gyffuriau, yn cynnwys aromatherapi
- sut i gynnal sgiliau a galluoedd
- delio â materion ymarferol - cof ac ymddygiad
- cymorth allanol, budd-daliadau a gwasanaethau
- gofal preswyl
- ymdopi â bod yn ofalwr

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help » Vecchiaia e Pensionamento » Malattia

Editore Graffeg

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/06/2019

Lingua Gallese

EAN-13 9781913134570

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pan fo rhywun annwyl â Dementia"

Pan fo rhywun annwyl â Dementia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima