Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Patron Deil Lider Ol

Simon Sinek
pubblicato da CEO Plus

Prezzo online:
2,29

Bandan kriz geçmemi bir irkete tarihte hiç rastlanmam. Zaman deitikçe ve insanlk gelitikçe bu krizleri atlatmann, hatta onlar birer frsata dönütürmenin yolunu bulmak da kaçnlmaz olmu. te, ABD'nin tannm motivasyon koçu Simon Sinek yeni kitabnda tam da bu konudan hareketle liderlere sesleniyor. Krizlerle, borçlarla, huzursuz ve güvensiz çalma ortamyla çalkanan irketlerin liderlerine ilerini, itibarlarn ve güvenilirliklerini yeniden kazanmann, dolaysyla sürdürülebilir baarnn yollarn gösteriyor.

e her sabah mutlu, huzurlu ve güvende hissederek gittiinizi ve akam evinize tatminkâr bir neeyle döndüünüzü hayal edin. Biraz fazla ütopik geliyor deil mi? Oysa Sinek'e göre tam tersi bu, iyerinin çalanna salamas gereken temel bir insani hak.

Simon Sinek'in iyi ve kötü liderlik örnekleriyle zenginletirdii Patron Deil, Lider Ol kitabnda belki de uzun yllardr hiç farknda olmadnz deerlerin, bir arada uyum içinde çalma prensiplerinin ve en önemlisi hayatnzn büyük bir ksmn geçirdiiniz iyerinizin nasl bir güvenlik çemberi içinde olmas gerektiinin önemini kefedeceksiniz.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 318

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 285

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: CEO Plus

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli

Editore Ceo Plus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786024001

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Patron Deil Lider Ol"

Patron Deil Lider Ol
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima