Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Peygamber Enok'un Kitab

KOLEKTIF
pubblicato da Hermes Yaynlar

Prezzo online:
2,51

"Kitapta dris'i de an. Çünkü o, özü sözü doru olan bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükselttik" (Meryem Süresi 56-57) Kur'an- Kerim

1500 yldr kayp olan bir kutsal kitap, 1773 ylnda Habeistan'da bir manastrda bulundu. Peki hem Hristiyanlar hem de Yahudiler neden bu kitab ortadan kaldrmak istedi? Onlar rahatsz eden ne vard?

Enok (Hanok) hem Tevrat'ta hem de ncil'de anlmakta. Kuran'da Hz. dris olarak anlyor. Tufan öncesi bu peygamber Nuh'un büyükbabasyd. Ölümü tatmadan 365 yanda göe alnd. Baz eski yazarlara göre bilim ve sanatlar, yaz yazmay ilk öreten kii Hermes, Thoth ve/veya Merkür ile birdi.

Kitap, Tevrat gibi kutsal metinlerde anlalmayan ve ksa bir ekilde aktarlan birçok eyi ayrntl bir ekilde betimliyor. Dehet verici eyler... Bunlar din adamlarn rahatsz etmi olabilir.

Adem ve Havva'nn torunlar dünyaya daha yeni nüfuz ederken Dümü Melekler yeryüzüne indiler... Tanr'nn emirlerine kar geldiler. nsanlarla iç içe oldular. nsanlara sava, kozmetik, kymetli talar ve günümüzde yaygn nice ilim ve sanat örettiler. nsanlarla düüp kalktlar, melez çocuklar dehet saçan devler Nefilim'di. Sonra dünya çatrdad, ekseni kayd ve büyük bir tufan her eyi alp götürdü.

Enok'un Kitab tarih öncesi uzayl ziyaretçiler, batk ktalar gibi birçok varsayma yol açmtr.

nce Kapak:

Sayfa Says: 184

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 102

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Hermes Yaynlar

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Hermes Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785896074

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Peygamber Enok'un Kitab"

Peygamber Enok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima