Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ard ardna gelen tüyler ürpertici cinayetlerle tüm ehir diken üstünde. Cinayetler arasndaki ilikiyi kurup davay çözmeye çalan Komiser Adrian Miles ve Komiser Yardmcs Imogen Grey her admda yolsuzluk, yozlama, ikence ve yalanla karlayor. Bilmek istemedikleri karanlk srlarla da yüzlemek zorunda kalacaklar. Ama belki de baz srlarn gömülü kalmas daha iyidir. Peki cinayetlerin sebebini örendiklerinde yine de katili durdurmak isteyecekler mi?ZEKCE. SÜRÜKLEYC. ÜRKÜTÜCÜ.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/03/2017

Lingua Turco

EAN-13 9786059441209

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "ÖRETMEN"

ÖRETMEN
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima