Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Paul Rosenberg, de grootvader van Anne Sinclair, heeft een bewogen leven geleid. Hij was een Fransman en Jood, een vooraanstaand kunsthandelaar, en een vriend van Braque en Matisse. Hij had zijn galerie in de rue La Bo├ętie 21, vlak naast het atelier van Picasso. Bij het begin van de oorlog vluchtte Paul Rosenberg naar New York. Met veel liefde en oog voor detail beschrijft Anne Sinclair de omzwervingen en artistieke vriendschappen van een fascinerende man die moeilijke keuzes moest maken om te overleven.

De Frans-Amerikaanse journaliste Anne Sinclair (1948) is geboren in New York. Ze was in de jaren 1980 en 1990 een van de boegbeelden van de Franse zender TF1. Momenteel is ze redactiedirectrice van de Franse versie van Le Huffington Post, een digitaal nieuwsplatform dat in samenwerking met Le Monde wordt gemaakt.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/10/2012

Lingua Olandese

EAN-13 9789460421969

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rue la Boetie 21"

Rue la Boetie 21
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima