Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Farkl farkl yollara ve patikalara açlan sapaklardan yoksun bir yolda yürümenin, sol hareket içinde bulunduum krk yl boyunca bizlere öretilen `saknlmas gereken' `sapma'nn en beteri olduunu anlamam için çok uzun yllar geçmesi gerekti. Farkl alternatifleri deneyerek, bir baka yola saparak araynz sürdürebilirsiniz. Ama sapaklardan yoksun bir yolun sizi yanl bir yere götürdüünü anladnz zaman çok geçtir artk. Balangç noktasna bile dönemeyecek kadar uzun bir yol kat etmisinizdir çünkü."
Gün Zileli
Sapak; Yarlma ve Havariler'den sonra, Gün Zileli'nin anlarnn üçüncü ve son cildini oluturuyor. Ayn soukkanl, hayata ve kendisine mesafeli üslubuyla bu kez de Aydnlk hareketindeki bölünme ekseninde '80'ler sonrasnda solun dünyasna ait çok deerli gözlemlerle dolu benzersiz bir an/tarihle diziyi tamamlyor.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2020

Lingua Turco

EAN-13 9789750515255

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sapak"

Sapak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima