Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Scientology
Scientology

Scientology

Mario Danneels
pubblicato da Lannoo

Prezzo online:
17,99

Scientology is een geestelijke beweging gebaseerd op het boek Dianetics uit 1950 dat is geschreven door sciencefictionschrijver L. Ron Hubbard.

Scientology richt zich onder meer op rijke beroemdheden zoals Tom Cruise en John Travolta, en 'makkelik te manipuleren' of kwetsbare mensen.
Scientology heef een eigen spionagedienst, de OSA.

Het mysterie wordt in stand gehouden met de hulp van een miljardenfortuin die de beste topadvocaten koopt, en een notoir systeem van bedreigingen en lastercampagnes tegen wie Scientology ontvlucht of bekritiseert. Achter de faƧade van welmenende wereldverbeteraars en talloze schimmige mantelorganisaties schuilt immers een sinistere sekte die de uitbuiting van en ettelijke misbruiken tegen zijn leden koste wat kost verborgen wil houden voor de buitenwereld. Door de jaren heen is Scientology-leider David Miscavige tot het uiterste gegaan om tragische overlijdens, vaak veroorzaakt door gevaarlijke geloofscredo's en medische praktijken, in de doofpot te stoppen.

Scientology is gebaseerd op honderden uren interviews met tientallen ex-leden en experts, en acht jaar van infiltratie en undercoverbezoeken aan kerken en mantelorganisaties, niet enkel in Belgiƫ en Nederland (oa. Narconon in Zutphen) maar door heel Europa en de Verenigde Staten, van Kopenhagen tot het spirituele mekka Clearwater. Het boek gaat diep achter de schermen van de organisatie en recht naar de top van het verdorven leiderschap, om een meer dan ontluisterend beeld van misbruik, manipulatie en criminaliteit bloot te leggen.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia , Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti , Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Lannoo

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 14/09/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789401476218

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Scientology"

Scientology
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima