Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dou'dan Bat'ya, Antik Ça'dan günümüze,

Karanlk dönemlerin kapanp, aydnlanma çalarnn balamasna neden olmu,

Krallarn, sultanlarn saygsn kazanm,
Okullar kurup yüzlerce bilim insan yetitirmi
Toplumsal dönüüm hareketlerine fikir babal yapm,

Etkileri günümüze kadar uzanan siyasal düüncelerin öncüleri olmu,

Özgürlük, demokrasi, düünme, tartma, felsefe, mantk, kültür, sanat gibi kavramlar yaadklar toplumlara kazandrarak

Tarihe Adn Yazdran; Aristo'dan, Buda'ya, Konfüçyus'dan, Mevlana'ya, Martin Luther'den, Hallac- Mansur'a, Montaigne'den mam Gazali'ye 100 Büyük Düünür'ün, hayat hikâyelerini, balarndan geçen ilginç ve trajik olaylar ve onlar günümüze kadar tayan fikirlerini, kolay, keyifli ve özet halinde bulacanz bir baucu kitab.

nce Kapak:

Sayfa Says: 240

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 194

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Maya Kitap

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Maya Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785882480

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tarihe Adn Yazdran 100 Büyük Düünür"

Tarihe Adn Yazdran 100 Büyük Düünür
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima