Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Utopia per a realistes

Rutger Bregman
pubblicato da Editorial Empúries

Prezzo online:
5,99

La meitat de la població afirma que no se sent realitzada amb la seva feina, i gairebé la meitat de tots els llocs de tre - ball estan amenaçats a causa de la tecnologia i l'ús de les màquines. I mentrestant, després d'una interminable jor - nada laboral, acabem comprant coses que no necessitem. L'historiador i periodista holandès Rutger Bregman ens recorda que no cal seguir funcionant així, que el món no és estàtic i que les societats han canviat moltes vegades des de l'inici de la humanitat. Aquesta guia cap a una utopia revolucionària però perfectament assolible posa al nostre abast múltiples estudis, anècdotes vívides i nombrosos experiments que han resultat ser un èxit allà on s'han dut a terme. Bregman ens mostra que cada fita de la civilització -des de la fi de l'esclavitud fins al principi de la democràcia- es va considerar en el seu moment una fantasia utòpica, ens guia a través d'un viatge increïble per la història, més enllà de les divisions tradicio - nals d'esquerra i dreta, i ens assenyala algunes idees per a les quals sembla que, per fi, ha arribat el moment. El que resulta del tot impossible és sostenir la hiperproducció i el con - sum tal com hem fet fins ara: el sistema econòmic menys realista de tots és aquest en què vivim actualment. Utopia per a realistes és un d'aquells llibres curiosos que t'agafen per sorpresa i posen en dubte tot el que creies saber.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli » Economia del lavoro, occupazione e disoccupazione , Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Scienza e teoria politica

Editore Editorial Empúries

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/03/2017

Lingua Catalano

EAN-13 9788417016043

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Utopia per a realistes"

Utopia per a realistes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima