Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Die dood is 'n werklikheid. Tog kom ons reis nie tot 'n einde wanneer ons ons laaste asem op aarde uitblaas nie. Hoe verwerk ons as Christene die dood? Wat kan ons ná die dood verwag? Richard Phillips, 'n voormalige weermagoffisier en pastoor, het al dikwels met die dood te doen gehad en praat reguit en eerlik hieroor. Hy kyk in WAT GEBEUR NÁ DIE DOOD? hoe Jesus en verskeie bekende Christene op die dood gereageer het. Hy gee ook 'n Bybelse perspektief op wat mense kan verwag van die dood, die finale oordeel en die ewige lewe. Hierdie klein kompakte boekie is ideaal vir evangelisasie-doeleindes en vorm deel van die HOEKSTENE VAN GELOOF-reeks.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Cristianesimo

Editore Christian Art Distributors Pty Ltd

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/09/2014

Lingua Africano

EAN-13 9781431612840

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wat gebeur na die dood? (eBoek)"

Wat gebeur na die dood? (eBoek)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima